Fagligt materiale

Beskæftigelse har betydning for Recovery- processen

Beskæftigelse har betydning for Recovery- processen kun få borgere med kontakt til Socialpsykiatrien er i arbejde eller under uddannelse. Men kortlægning af viden konkluderer, at beskæftigelse er en afgørende faktor for trivsel samt at langt flere med psykiske lidelser bør kunne fungere i et arbejde1. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Bisidder eller partsrepræsentant – hvad er forskellen?

Bisidder eller partsrepræsentant – hvad er forskellen? Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Men bisidder og partsrepræsentant har ikke samme beføjelser. Center For Videndeling har derfor udarbejdet et hjælpeværktøj i form af et skema til

Læs mere

8 opmærksomheder ved valg af rette botilbud

8 opmærksomheder ved valg af rette botilbud Når du som myndighedsrådgiver har vurderet, at borger er berettiget til et botilbud, står du overfor at skulle finde frem til det både fagligt og økonomisk bedst egnede tilbud. Er der tale om et midlertidigt botilbud, har borger ikke retskrav på “frit valg”

Læs mere

Tjekliste opfølgningsmøde

Grundig sagsopfølgning kræver grundig forberedelse Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op i de enkelte sager, for at sikre at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Ligeledes har kommunalbestyrelsen en generel forpligtelse til at sikre, at der forvaltes økonomisk ansvarligt. Det betyder, at det skal sikres, at tilbud om støtte leveres

Læs mere

Retssikkerhed og VUM

Retssikkerhed og VUM Borgerens retssikkerhed – så tænker du måske rettigheder som partshøring, aktindsigt og klageadgang. Eller kommunens ansvar for borgerinddragelse, sagsoplysning, og begrundede afgørelser. Jo, du er på rette spor. Ovenstående er nemlig elementer i processuel retssikkerhed – sagsbehandlingsregler som reguleres hovedsageligt gennem Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven. Når sagsbehandlingsreglerne overholdes,

Læs mere

12